NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni. W przypadku gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą albo przypada w okresie ciąży, okres zasiłkowy jest dłuższy i zasiłek chorobowy może być wypłacany przez okres do 270 dni. Zasady liczenia obu tych okresów są jednakowe.

Nowy okres zasiłkowy będzie naliczany po przerwie trwającej minimum 60 dni.

Należy jednak pamiętać, iż nowy okres zasiłkowy spowodowany już nową chorobą może być naliczany od początku pod warunkiem, gdy pomiędzy okresami zasiłkowymi powstanie przerwa 1 dniowa, a w tej przerwie pracownik odzyska zdolność do pracy. W takiej sytuacji należy uzyskać od lekarza prowadzącego pisemną odpowiedź na pytania:

  1. Czy w czasie przerwy pracownik odzyskał zdolność do pracy? odp. NIE – brak nowego okresu zasiłkowego
  2. Czy choroba po 1 dniowej przerwie jest spowodowana tą samą chorobą co przed przerwą? odp. TAK – brak nowego okresu zasiłkowego

 

ZUS-IWA

ZUS IWA to informacja o danych potrzebnych do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe

Pracodawcy zobowiązani do przekazania informacji IWA do dnia 31 stycznia roku następnego z danymi z roku minionego. Należy pamiętać, że dotyczy to tylko tych płatników, którzy:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS pełen rok, za który składana jest informacja oraz min. 1 dzień w styczniu następnego roku, w którym składana jest informacja,
  • zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.

ZUS najpóźniej do końca kwietnia zawiadamia o wysokości stopy procentowej ustalając ją na okres od  1go kwietnia r.b. do 31go marca r.nast.