NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni. W przypadku gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą albo przypada w okresie ciąży, okres zasiłkowy jest dłuższy i zasiłek chorobowy może być wypłacany przez okres do 270 dni. Zasady liczenia obu tych okresów są jednakowe.

Nowy okres zasiłkowy będzie naliczany po przerwie trwającej minimum 60 dni.

Należy jednak pamiętać, iż nowy okres zasiłkowy spowodowany już nową chorobą może być naliczany od początku pod warunkiem, gdy pomiędzy okresami zasiłkowymi powstanie przerwa 1 dniowa, a w tej przerwie pracownik odzyska zdolność do pracy. W takiej sytuacji należy uzyskać od lekarza prowadzącego pisemną odpowiedź na pytania:

  1. Czy w czasie przerwy pracownik odzyskał zdolność do pracy? odp. NIE – brak nowego okresu zasiłkowego
  2. Czy choroba po 1 dniowej przerwie jest spowodowana tą samą chorobą co przed przerwą? odp. TAK – brak nowego okresu zasiłkowego

 

BADANIA MEDYCYNY PRACY – zmiany od 01.04.2015

Od 1.04.2015 r. (do 31.03 obowiązują dotychczasowe zasady) pracodawcy będą mogli w niektórych sytuacjach zatrudnić pracownika bez konieczności przeprowadzania przez tę osobę wstępnych badań Medycyny Pracy.

Warunki:

– przyjęcie do pracy nastąpi w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy,
– pracownik przedstawi aktualne orzeczenie lekarskie na stanowisku, na którym występowały takie same warunki pracy jak na stanowisku oferowanym przez nowego pracodawcę, a nowy pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, na którym ma być zatrudniony pracownik.

regulacja nie dotyczy stanowisk szczególnie niebezpiecznych (np. na wysokości, budowlanych)

ZUS-IWA

ZUS IWA to informacja o danych potrzebnych do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe

Pracodawcy zobowiązani do przekazania informacji IWA do dnia 31 stycznia roku następnego z danymi z roku minionego. Należy pamiętać, że dotyczy to tylko tych płatników, którzy:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS pełen rok, za który składana jest informacja oraz min. 1 dzień w styczniu następnego roku, w którym składana jest informacja,
  • zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.

ZUS najpóźniej do końca kwietnia zawiadamia o wysokości stopy procentowej ustalając ją na okres od  1go kwietnia r.b. do 31go marca r.nast.

GIODO przydatne informacje

OBOWIĄZKI PRACODAWCY – przetwarzanie danych osobowych

Pracodawca, który zatrudnia pracowników jest administratorem danych osobowych. Powinien zatem sprawdzić, czy ciąży na nim obowiązek zgłoszenia zbioru danych do rejestracji w GIODO (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Art. 41 ust.1]).

Jeśli nie ciąży na nim obowiązek zgłoszenia rejestru do GIODO, to nie powinien zapominać o obowiązku:

  • opracowania polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
  • instrukcji zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe,
  • wprowadzenia i aktualizowania upoważnień od pracodawcy do przetwarzania danych osobowych przez pracowników np. prowadzących teczki osobowe.

Zasady bezpieczeństwa informatycznego

Wytyczne w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa

 

 

PITy za 2014

PITy za 2014

Druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40, IFT-1/IFT-1R płatnik rozliczający do 5 podatników może wybrać pisemną formę, wówczas PITy składa do US, do 2.02.2015 r., natomiast w formie elektronicznej do 2.03.2015 r. Biura działające w imieniu płatników oraz płatnicy rozliczający powyżej 5 podatników zobowiązani są złożyć druki do 2.03.2015r. wyłącznie drogą elektroniczną.

Elektroniczna forma PIT-4R oraz PIT-8C trafia bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Analogicznie płatnicy rozliczający do 5 podatników mogą te druki wysłać w formie papierowej natomiast pozostali płatnicy oraz biura działające w ich imieniu wysyłają je wyłącznie drogą elektroniczną.

Źródło             http://www.pit.pl/pit-11/

PROJEKT ZMIAN KODEKSU PRACY

22.10.2014 MPiPS opublikowało Projekt zmian do Kodeksu pracy

Najnowszy projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakłada:
– ograniczenie rodzajów umów o pracę;
– doprecyzowanie umowy o pracę na okres próbny;
– zmiany w zatrudnianiu na podstawie umów o pracę na czas określony przez wprowadzenie limitu czasowego (max 33 m-ce);
– uzależnienie długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony podobnego do umów zawartych na czas nieokreślony;
– umożliwienie pracodawcy jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/prawo-pracy/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy—kodeks-pracy-oraz-niektorych-innych-ustaw-1/

WSKAŹNIKI 2015

Jak każdego roku wśród wskaźników kadrowych zmianie ulegną m.in. minimalne wynagrodzenie, dodatek za pracę w porze nocnej, współczynnik urlopowy.

MINIMALNE 2015 1750,0


 WSPÓŁCZYNNIK URLOPOWY 2015

¾ → 15,75

¼ → 5,25

½ → 10,5

pełen etat → 21


 DODATEK NOCNY 2015

styczeń » 2,19

luty » 2,19

marzec » 1,99

kwiecień » 2,08

maj » 2,19

czerwiec » 2,08

lipiec » 1,90

sierpień » 2,19

wrzesień » 1,99

październik » 1,99

listopad » 2,19

grudzień » 2,08

Witaj na blogu firmy Payroll Team!

Nazywam się Larysa Zdziechowska i zawodowo od kilkunastu lat jestem związana z „twardym” HR.  Twardy HR dla niewtajemniczonych, to zadania kadrowo – płacowe. To kwestie administracyjne związane z prawem pracy, rozliczeniami ZUS oraz zarządzaniem czasem pracy.

Swoją przygodę zawodową zaczynałam w 96r, czyli przed wielką reformą ZUS w 99r. Wtedy chyba wierzyłam w to, że reforma ma sprawić, iż na starość będziemy zamożniejsi. Szkoda, że tak szybko czar prysł. Wówczas naliczanie wynagrodzeń było banalnie proste, a deklaracja ZUS za kilkuset pracowników liczyła jedną stronę. Dla obecnych specjalistów to już stan nierealny. W codziennej pracy zawsze towarzyszyło mi prawo pracy, które wymagało ciągłej aktualizacji w ramach zmieniających się przepisów i ono do dziś sprawia mi największą frajdę.

Znaczną część życia zawodowego spędziłam w korporacji realizując zadania specjalisty, a przez ostatnie kilka lat kierownika obszaru kadr i płac. Brałam udział w szeregu projektach usprawniających pracę działu własnego, jak i organizacji. Były to m.in. elektroniczne akta personalne, czy też urlopy on line. Tworzyłam i aktualizowałam regulaminy pracy oraz wynagradzania co pozwoliło mi zdobywać doświadczenie w zakresie prawa pracy.

Dziś jestem właścicielem firmy, która zapewnia kompleksową obsługę w zakresie kadr i płac, audytu kadrowo-płacowego, szkoleń BHP, pracowniczych ubezpieczeń grupowych oraz specjalistyczną opiekę medyczną. Aby oferta miała charakter kompleksowy świadczymy usługi księgowe, jak również usługi związane ze szkoleniami managerskimi.

Zapraszamy! http://www.payroll-team.pl