NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni. W przypadku gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą albo przypada w okresie ciąży, okres zasiłkowy jest dłuższy i zasiłek chorobowy może być wypłacany przez okres do 270 dni. Zasady liczenia obu tych okresów są jednakowe.

Nowy okres zasiłkowy będzie naliczany po przerwie trwającej minimum 60 dni.

Należy jednak pamiętać, iż nowy okres zasiłkowy spowodowany już nową chorobą może być naliczany od początku pod warunkiem, gdy pomiędzy okresami zasiłkowymi powstanie przerwa 1 dniowa, a w tej przerwie pracownik odzyska zdolność do pracy. W takiej sytuacji należy uzyskać od lekarza prowadzącego pisemną odpowiedź na pytania:

  1. Czy w czasie przerwy pracownik odzyskał zdolność do pracy? odp. NIE – brak nowego okresu zasiłkowego
  2. Czy choroba po 1 dniowej przerwie jest spowodowana tą samą chorobą co przed przerwą? odp. TAK – brak nowego okresu zasiłkowego

 

BADANIA MEDYCYNY PRACY – zmiany od 01.04.2015

Od 1.04.2015 r. (do 31.03 obowiązują dotychczasowe zasady) pracodawcy będą mogli w niektórych sytuacjach zatrudnić pracownika bez konieczności przeprowadzania przez tę osobę wstępnych badań Medycyny Pracy.

Warunki:

– przyjęcie do pracy nastąpi w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy,
– pracownik przedstawi aktualne orzeczenie lekarskie na stanowisku, na którym występowały takie same warunki pracy jak na stanowisku oferowanym przez nowego pracodawcę, a nowy pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, na którym ma być zatrudniony pracownik.

regulacja nie dotyczy stanowisk szczególnie niebezpiecznych (np. na wysokości, budowlanych)