ZUS-IWA

ZUS IWA to informacja o danych potrzebnych do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe

Pracodawcy zobowiązani do przekazania informacji IWA do dnia 31 stycznia roku następnego z danymi z roku minionego. Należy pamiętać, że dotyczy to tylko tych płatników, którzy:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS pełen rok, za który składana jest informacja oraz min. 1 dzień w styczniu następnego roku, w którym składana jest informacja,
  • zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.

ZUS najpóźniej do końca kwietnia zawiadamia o wysokości stopy procentowej ustalając ją na okres od  1go kwietnia r.b. do 31go marca r.nast.

GIODO przydatne informacje

OBOWIĄZKI PRACODAWCY – przetwarzanie danych osobowych

Pracodawca, który zatrudnia pracowników jest administratorem danych osobowych. Powinien zatem sprawdzić, czy ciąży na nim obowiązek zgłoszenia zbioru danych do rejestracji w GIODO (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Art. 41 ust.1]).

Jeśli nie ciąży na nim obowiązek zgłoszenia rejestru do GIODO, to nie powinien zapominać o obowiązku:

  • opracowania polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
  • instrukcji zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe,
  • wprowadzenia i aktualizowania upoważnień od pracodawcy do przetwarzania danych osobowych przez pracowników np. prowadzących teczki osobowe.

Zasady bezpieczeństwa informatycznego

Wytyczne w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa